Försäkringskassan i Sverige

0
610

De flesta människor som bor eller arbetar i Sverige kan ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. Socialförsäkringssystemet i Sverige är väl utbyggt och omfattar de flesta människorna i landet.

Sjukvård är en rättighet och de människor som har behov, ska få tillgång till en vård på lika villkor. Bostad och inkomst för att alla nå en skälig levnadsstandard är en viktig del i det sociala skyddsnätet. När det sociala skyddsnätet behövs är det Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut ersättningarna till de enskilda personerna. De flesta invånarna i landet har vid något tillfälle i livet, kontakt med Försäkringskassan.

För de som har tillgång till Försäkringskassans hemsida finns mycket information att ta del av. På Mina sidor kan du också sköta många ärenden. Behöver du hjälp finns det alltid möjlighet att få prata med en handläggare.

Snabbfakta om Försäkringskassan:

Öppettider:Generella tider är 10-16
Lanserades:1 januari 2005
Webbplats:Forsakringskassan.se

Innehållet i föräldraförsäkringen och föräldraledighet

 • Vänta barn
 • Föräldrapenning
 • 10 dagars ledighet i samband med barns födsel
 • Adoption
 • Barnbidrag/flerbarnstillägg
 • Vård av barn
 • Ersättning till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Vänta barn

Du kan begära föräldrapenning 60 dagar innan du beräknar att ditt barn föds. Av olika anledningar kan det vara bra att vila och ta det lugnt innan förlossningen. Du kanske inte är sjuk men känner att du mår bra av att vara ledig från arbetet innan barnet föds. Om du deltar i föräldrautbildning eller ska besöka mödravården, kan du också få ersättning under denna perioden innan barnet föds.

Föräldrapenning

Du kan få föräldrapenning under 480 dagar för ett barn. I 390 dagar grundas bidraget på din lön och resterande 90 dagar får du 180 kronor per dag. Om du sparar dina föräldradagar kan du inte ta ut dagarna mer än under fyra perioder på ett kalenderår.

Om båda föräldrarna vill vara föräldralediga samtidigt, är det möjligt under barnets första år, så kallade dubbeldagar. Man kan inte ta ut mer är 30 sådana dagar. Tar ni 30 fulla dagar var, har ni använt 60 dagar med föräldrapenning.

Tvillingar eller fler

Vid tvillingfödsel har du rätt till 480 dagar på sjukpenningnivå och 180 dagar på lägstanivå. Är ni två föräldrar kan ni ta ut ledighet för varsitt barn och vara föräldralediga samtidigt (dubbeldagar). Det kan vara en stor omställning att få två barn samtidigt och det kan vara en trygghet att den första tiden dela på skötseln av barnen.

Tio dagars ledighet i samband med födsel

Tillfällig föräldrapenning får den förälder som inte är gravid i samband med att barnets föds. Du får tio dagar för varje barn, så är det tvillingar blir det 20 dagar, trillingar 30 dagar och så vidare.

Ledigheten ger möjlighet att vara med vid födseln. Den första viktiga tiden tillsammans med barnet ger möjlighet för båda föräldrarna att knyta an till barnet. Finns det fler barn i familjen kan du också behöva ta hand om dem.

Adoption

Om du adopterar från ett annat land kan du erhålla ett adoptionsbidrag. Bidraget täcker en del av de kostnader som uppstår i samband med adoptionen från ett annat land.

Övriga ersättningar som föräldrapenning och barnbidrag, får du lika som gäller för biologiska barn.

Adoptera som ensamstående förälder

Om du adopterar utan partner kan du ansöka om underhållsbidrag för barnet. Det är samma belopp och regler som för biologiska barn.

Barnbidrag/flerbarnstillägg

Den som bor i Sverige och har barn under 16 år får automatiskt utbetalning av barnbidrag en gång i månaden. Har du mer än ett barn får du ett flerbarnstillägg för varje barn. Flerbarnstillägget gäller även när barnet fyllt 16 år och har studiebidrag.

Vård av barn

Tillfällig föräldrapenning eller VAB får du när du inte kan gå till ditt arbete eller när du är arbetslös och inte kan ta ett arbete. Du anmäler till din arbetsgivare och till Försäkringskassan. Då kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning:

 • barnet är 8 månader till dess att det fyller 12 år
 • besök hos läkare, tandläkare, barnavårdscentral, barn- och ungdomspsykiatri
 • förälder som normalt tar hand om barnet är sjukt
 • föräldrautbildning
 • du är försäkrad i Sverige
 • barnet bor i Sverige.
 • Ersättning till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Ersättning till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Omvårdnadsbidrag kan du få om ditt barn kräver mer omvårdnad och tillsyn än vad som är normalt i den åldern. Även här gäller det att du och barnet är försäkrade i Sverige.

Graviditetspenning

Trötthet och ryggbesvär räknas som normalt under en graviditet och ger ingen rätt till ledighet. Om du har svåra besvär kan du få ett läkarintyg som beskriver dina symtom som kan ge dig rätt till ersättning.

Har du ett fysiskt tungt arbete eller om det finns uppenbara risker i arbetsmiljön, kan detta ge rätt till ersättning under graviditet. Det kan handla om tunga lyft till exempel, eller arbeten där det finns risk för våld.

Sjukpenning

Om du arbetar betalar din arbetsgivare ut sjuklön till dig i max 14 dagar. Tidigare kallade man första sjukdagen för karensdag då arbetsgivaren inte betalar ut lön. Numera heter det karensavdrag och det är 20 % av sjuklönen på en arbetsvecka. Den karens som uppstår drar arbetsgivaren av på din lön. Sjukanmälan görs till arbetsgivaren. Från dag åtta behöver du lämna in ett sjukintyg till din arbetsgivare och Försäkringskassan. Du kan logga in på Mina sidor och lämna intyget där.

Efter 14 dagar får du sjukpenning från försäkringskassan. Beloppet från Försäkrings-kassan är 80 procent av din SGI, den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten.

Sjukersättning

Ett bidrag som sjukersättning, ges till personer mellan 30 och 64 år. Bidraget är en ersättning då man bedömer att personen aldrig kommer att arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Behöver du veta mer hittar du telefonnummer på Försäkringskassans hemsida.

Smittbärarpenning

Du kan få ersättning om du inte kan arbeta och är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. För att få ersättningen måste du visa upp ett intyg från första dagen.

Aktivitetsstöd när du är arbetssökande

Om du deltar i och är inskriven i ett program när du är arbetssökande kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsstöd. Du ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan.

Tandhälsa och olika möjligheter till stöd och ersättning

Om du är försäkrad i Sverige har du rätt till kostnadsfri behandling hos tandläkare. När du fyller 24 år har du möjlighet att få ersättning. Du har möjlighet att själv välja om du vill gå till offentlig tandläkare eller privatpraktiserande tandläkare.

Det allmänna tandvårdsbidraget gäller för undersökningar, förebyggande behandlingar och annan tandvård som berättigar till statligt tandvårdsstöd.

Varje år den 1 juli, får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det registreras hos Försäkringskassan och när du besöker tandvården har de tillgång till informationen.

 • När du fyller 24 till och med det år du fyller 29 uppgår bidraget till 600 kronor om året.
 • Det år du fyller 30 till och med samma år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med 65 år är bidraget 600 kronor om året.

Du kan spara bidraget till nästkommande år för att använda två bidrag under samma år. Du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samma år.

Vad som gäller vid abonnemangstandvård

I dag väljer många så kallad abonnemangstandvård. Det innebär att du betalar en avgift, oftast månadsvis och har viss behandling avgiftsfri. Kostnaden för abonnemanget beror på ålder och tandstatus. Ju friskare tänder desto lägre kostnad.

Den totala kostnaden beror på vilket kostnad din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. Tandläkare sätter själva sina priser men du ska alltid få reda på priset, innan behandling.

Högkostnadsskydd när det behövs

Har du höga tandvårdskostnader kan du vara berättigad till högkostnadsskydd. Det fungerar på liknande sätt som högkostnadsskyddet för sjukvård. Du måste själv betala en del av kostnaden, men när det uppgår till en viss summa får du via statligt bidrag för en del av kostnaden.

Tandvårdsersättning med högkostnadsskyddet kan du få om du fyller 24 år samma år och är försäkrad i Sverige. I vissa fall kan även den som bor i ett annat land få ersättning genom högkostnadsskyddet.

EU-kort när du åker utomlands

Du kan få sjukvård på samma villkor som landets invånare, om du visar upp eu kort när du är i ett EU/EES-land, Schweiz eller i Storbritannien. Detta gäller om du inte kan vänta med vården tills du är i Sverige. Vården ska också vara sådan att den i Sverige skulle bekostats av den allmänna sjukvården.

Eu kortet beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida. Du behöver endast fylla i personnummer och kortet skickas efter cirka två veckor till din adress om den är samma som din folkbokföringsadress. Med kortet följer en noggrann information om vad eu kortet innebär och vilka villkoren är för att det ska gälla. Ta alltid reda på i god tid om ditt kort gäller, eller om du behöver beställa ett nytt.

Tänk på att kortet inte ersätter ett behov av reseförsäkring. Kostnader för till exempel ambulanstransport från ett annat land hem till Sverige, måste du ha en egen försäkring för.

Detta gäller för bostadsbidrag

När du får ett beslut om bostadsbidrag gäller detta i högst 12 månader. Du kan sedan söka bidraget igen.

Bidragets storlek beror på dina inkomster, dina boendekostnader, och din familjesituation. Gå in på kassakollen för att ta reda på om du är berättigad till bidraget och vilket belopp du kan få. Det är viktigt att vid inkomstförändringar meddela Försäkringskassan. Om du har förändrade inkomster eller levnadsförhållande kan det påverka bidraget. Ändra inkomst för att få rätt ersättning eller för att slippa bli återbetalningsskyldig. Ta för vana att alltid årligen uppdatera informationen via hemsidan.

Student och hjälp till boendekostnad

För studenter som är mellan 18 och 28 år eller för de studenter som har barn, finns möjlighet att få hjälp med boendekostnad. Studiebidraget ska räknas som inkomst men inte studielånen.

Bostadstillägg vid sjukersättning eller aktivitetsersättning

Du kan få ett särskilt bidrag till bostaden om du redan har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Är du över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, kan du också vara berättigad till bidrag till delar av boendekostnaden. Du ansöker då om bidraget hos Pensionsmyndigheten, som också betalar ut bidraget.

Kontakt med Försäkringskassan

På Försäkringskassans hemsida hittar du mycket information och även nummer till kundtjänst. Du kan få hjälp med öppettider, blanketter och intyg. Tips och råd om vad du ska tänka på i olika situationer. Det är många olika uppgifter att hålla reda på och det sker kontinuerligt uppdateringar om vad som gäller i olika situationer. Om du är osäker, tveka inte att ta kontakt för att få hjälp med dina frågor, om du inte hittar svar på hemsidan.

Intyg till Försäkringskassan

De flesta intyg kan skickas digitalt och om du loggar in på Mina sidor kan du se vilka intyg som inkommit till Försäkringskassan. På 1177 finns en funktion som heter Mina intyg och du kan också skicka dina intyg den vägen.

Om du har intyg på papper kan du skicka dem till Försäkringskassans inläsningscentral. Glöm inte att skriva personnummer på alla papper du skickar in!

Lediga jobb på Försäkringskassan

På hemsidan hittar du tips på praktikplatser, ledig tjänster, hur ansökningsprocessen går till och mycket annat.